WYTYCZNE DOT. ZAKUPU POJAZDÓW W RAMACH AKCJI „BITWA O WOZY”

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące uzyskania dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Mając na względzie propagowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym Polski oraz chęć wyróżnienia społeczności lokalnej najbardziej aktywnej w danym województwie możliwe jest uzyskanie dotacji na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

1.Przedmiotem dofinansowania w maksymalnej wysokości 800000 zł jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez jednostki ochotniczych straży pożarnych.

2.Warunkiem otrzymania środków finansowych, o których mowa w pkt 1, jest uzyskanie najwyższej procentowej frekwencji wyborczej w gminie do 20 tysięcy mieszkańców w danym województwie.

3.W każdym województwie dofinansowanie może uzyskać tylko jedna jednostka ochotniczej straży pożarnej.

4.W przypadku uzyskania najwyższej procentowej frekwencji wyborczej w więcej niż jednej gminie w danym województwie będą brane pod uwagę: liczba wyjazdów jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu danej gminy w roku 2019, liczba strażaków mogących brać czynny udział w działaniach ratowniczych (posiadających odpowiednie przeszkolenie, wiek i badania lekarskie) na dzień 31 grudnia 2019 roku, dyspozycyjność określana jako ilość przypadków, w których jednostka pomimo dysponowania jej nie wyjechała do zdarzenia.

5.Do wyznaczenia jednostki ubiegającej się o dofinansowanie, o którym mowa w pkt 1, upoważniony jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w porozumieniu z zarządem gminy.

6.Dokumenty aplikujące o dofinansowanie powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy zgodnie z KRS.

7.Przyznane dotacje dla 16 jednostek ochotniczych straży pożarnych będą realizowane w zakresie wnioskowania, zawarcia umowy i rozliczenia dotacji zgodnie z procedurami: dokumentem „Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 roku”, zatwierdzonym w dniu 8 kwietnia 2020 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; dokumentem „Tryb i zasady udzielania dotacji z budżetu państwa na zadanie publiczne pod tytułem: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” Przedmiotowe wytyczne stanowią załącznik do w/w procedur.